Ogólne Warunki udziału w imprezach sportowych

bilety VIP
Wyjazdy na turnieje tenisowe
Wyjazdy i bilety na mecze FC Barcelona
Wyjazdy na mecze Realu Madryt

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MEGA TRAVEL SP. Z O.O.

Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez MEGA TRAVEL sp. z o.o. mają zastosowanie do sprzedaży osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, imprez turystycznych organizowanych przez Mega Travel sp. z o.o.

DEFINICJE
Ilekroć w treści „Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez MEGA TRAVEL sp. z o.o.” mowa jest o:
• Ogólnych warunkach - należy przez to rozumieć „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez MEGA TRAVEL sp. z o.o.”,
• Imprezie - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez MEGA TRAVEL sp. z o.o., stanowiąca połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ustawy;
• Organizatorze - należy przez to rozumieć MEGA TRAVEL sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000149794
• Podróżnym- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o udziale w Imprezie na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę na rzecz, której Umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową,
• Stronach Umowy – należy przez to rozumieć Organizatora oraz podróżnego
• Imprezie Sportowej – należy przez to rozumieć imprezę sportową, określoną w indywidualnej Umowie - Zgłoszeniu, na którą Podróżny nabędzie od Organizatora Bilety. Uczestnictwo w Imprezie Sportowej na podstawie nabytych biletów jest jednym z elementów Imprezy organizowanej przez Organizatora,
• Biletach – biletach nabywanych przez Podróżnego od Organizatora, uprawniających do uczestnictwa w Imprezie Sportowej na warunkach określonych na druku biletu lub innych dokumentach wydanych przez organizatora Imprezy Sportowej,
• Przedstawicielu Organizatora – należy przez to rozumieć pracowników Organizatora, pilotów, rezydentów, osoby, które współpracują z Organizatorem na innej podstawie niż umowa o pracę, o ile z postawy tej wynika dla nich uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Organizatora,
• Uczestniku Imprezy – należy rozumieć Podróżnego lub osoby trzecie, w imieniu i na rzecz, których Podróżny zawarł Umowę
• Umowie - należy przez to zawarta między organizatorem a podróżnym umowa o udział w imprezie dotycząca imprezy jako całości lub, jeżeli impreza jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy;
• Agencie turystycznym - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej z organizatorem sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone przez organizatora;
• materiale informacyjnym – skierowany do ogółu materiał w formie katalogu lub podobnej, zawierający opis imprez turystycznych organizatora i inne informacje z nimi związane, udostępniony przez organizatora na własnej stronie internetowej lub w innym miejscu;
• trwałym nośniku – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub organizatorowi, przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
• ubezpieczycielu -Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie , ul. Rodziny Hiszpańskich 1, zapewniający wymagane ustawą dla imprez zagranicznych ubezpieczenie KL/NNW oraz zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej;
• Ubezpieczycielu wydającym gwarancję - Signal Iduna SA z siedzibą , ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
• gwarancji ubezpieczeniowej - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek niewypłacalności organizatora, wydana przez ubezpieczyciela;

Organizator oświadcza, że jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2017 r. i jest wpisany przez Marszałka Województwa Śląskiego do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 3423.

Organizator oświadcza, iż posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów powrotu Podróżnego do kraju, w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnego w razie niewykonania zobowiązań umownych, potwierdzoną odpowiednią polisą.
W przypadku konieczności skorzystania przez Podróżnego ze wskazanego powyżej ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator oświadcza, że jest niezależnym podmiotem, nieposiadającym żadnych powiązań z podmiotami organizującymi Imprezy sportowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunki uczestnictwa stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. i określają prawa i obowiązki organizatora i podróżnego związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych organizatora.
2. Organizator i podróżny przekazują sobie wymagane ustawą lub umową informacje, oświadczenia i materiały w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez strony i wskazanego w umowie-zgłoszeniu trwałego nośnika.

II. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PODRÓŻNYCH
1. Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:
a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zwanego dalej „standardowym formularzem ”,
b) informacji dodatkowych zwanych dalej „informacjami o imprezie”.
2. Informacje o imprezie zawarte są na stronie internetowej, ofercie organizatora, w materiale informacyjnym, w warunkach uczestnictwa, w umowie – zgłoszeniu oraz w dokumentach podróży wydanych podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy.
3. W treści umowy uwzględnia się informacje o imprezie aktualne w dniu zawierania umowy.
4. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
5. W materiale informacyjnym zawarte są informacje o głównych właściwościach usług turystycznych, które zostaną skonkretyzowane w umowie.
6. Usługi turystyczne świadczone przez organizatora nie są standardowo dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na wniosek podróżnego złożony na trwałym nośniku zostaną mu udzielone w tej samej formie przez organizatora, przy zawieraniu umowy, dokładne informacje o możliwości dostosowania usług do potrzeb podróżnego.

III. ZAWARCIE UMOWY
1. Prawa i obowiązki Podróżnych określa Umowa.
2. W celu zawarcia Umowy Podróżny dokonuje wstępnej rezerwacji u Organizatora lub u przedstawiciela Organizatora osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej
3. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza Umowy przez Podróżnego oraz Organizatora lub zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w systemie rezerwacyjnym Organizatora.
4. W przypadku zawierania przez podróżnego umowy na rzecz osoby trzeciej, podróżny wskazuje tę osobę w umowie-zgłoszeniu. Podróżny działający w imieniu i na rzecz osoby trzeciej lub osób trzecich oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy oraz podanie danych osób wyjeżdżających nie narusza praw i wolności tych osób. W przypadku dokonywania zmian w zawartej Umowie Podróżny podpisujący zmianę Umowy oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Osoba trzecia, w imieniu i na rzecz, której Podróżny zawarł Umowę nie może powoływać się na nieznajomość warunków Umowy.
5. Zamówienie zbiorowe zawierają osoby do tego upoważnione, które oświadczają, że posiadają upoważnienie do podawania danych osób wyjeżdżających a podanie tych danych nie narusza praw i wolności tych osób
6. Jeżeli podróżny nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to przy zawieraniu umowy działa za niego przedstawiciel ustawowy.
7. Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną imprezę, termin jej rozpoczęcia i zakończenia, liczbę podróżnych uczestniczących w imprezie oraz wskazane w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych a także, poprzez zaznaczenie właściwej opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych programem imprezy i składa oświadczenia związane z imprezą przewidziane w formularzu umowy-zgłoszenia.
8. Integralną część umowy stanowią: warunki uczestnictwa, umowa-zgłoszenie, materiał informacyjny.
9. Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy w umówionej wysokości oraz w terminach określonych w umowie.
10. Przy zawieraniu umowy podróżny dokonuje przedpłaty w wysokości od 10 % do 90% ceny imprezy, w zależności od rodzaju imprezy. Wysokość przedpłaty jest określona w umowie-zgłoszeniu. Przedpłata jest należna od każdego uczestnika imprezy wymienionego w umowie-zgłoszeniu.
11. W terminie do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy, podróżny zobowiązany jest wpłacić na rzecz organizatora pozostałą część ceny imprezy, chyba że umowa stanowi inaczej.
12. W przypadku imprezy rozpoczynającej się na 45 lub mniej dni od dnia zawarcia umowy podróżny zobowiązany jest do zapłaty całej ceny imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
13. W razie niedokonania zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie do 45 dni przed imprezą umowa rozwiązuje się w dniu następującym po ostatnim dniu tego terminu, chyba że organizator wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
14. Zapłaty ceny za Imprezę można dokonywać:
- gotówką w kasie Organizatora lub uprawnionego przedstawiciela Organizatora,
- przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora,
- przelewem elektronicznym (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora),
- kartą kredytową online (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora)
15. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek, a koszty operacji bankowych ponosi podróżny.
16. Cena Imprezy podana w walucie obcej jest przeliczana na walutę polską po kursie sprzedaży Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia ostatecznej wpłaty, chyba że inaczej ustalono.
17. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień dokonanych przez strony.
18. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
19. W umowie-zgłoszeniu strony określają wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
20.. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1-6 ustawy nie podlegają zmianie, chyba że strony umowy postanowią inaczej albo zostaną zmienione w przypadkach określonych w art. 45 ust. 2 lub art. 46 ust. 1 ustawy.
21. Wszystkie ceny są cenami umownymi a informacje podane na stronie internetowej i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się przez Podróżnego z ofertą otrzymaną od organizatora i podpisaniu umowy lub potwierdzeniu w systemie rezerwacji.
IV. UBEZPIECZENIE I GWARANCJA
1. Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW). Organizator zawiera na rzecz podróżnego umowę ubezpieczenia KL/NNW w TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1.. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela określa umowa - zgłoszenie.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające m.in. zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody, są doręczane podróżnemu przy zawieraniu umowy.
3. Podróżny może ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy w wyniku odstąpienia od umowy lub wcześniejszego powrotu z imprezy,
4. Umowa nie może być zawarta z podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a także iż wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.
5. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organizatora.
6. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego odprowadzania składek na Fundusz należnych od umów i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach określonych ustawą
7. Kwota należna z tytułu składki na Fundusz obliczana jest za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po danym okresie.
8. Wypłata środków z gwarancji następuje na zasadach określonych w ustawie. W przypadku konieczności skorzystania przez podróżnego z gwarancji (zgłoszenie niewypłacalności organizatora), należy kontaktować się z:
- Marszałkiem Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach_, ul. Ligonia 46, telefon kontaktowy: (+48 (32) 20 78 888, adres poczty elektronicznej: kancelaria@slaskie.pl– gdy podróżny znajduje się na wyjeździe, w sprawach kontynuacji imprezy i organizacji powrotu do kraju;
- ubezpieczycielem – w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę.

V. ZMIANY UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty wykaże je podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora na skutek przeniesienia umowy.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w imprezie podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
5. Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotowymi i/lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany uczestników może być ograniczona warunkami zakupu przez organizatora biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.
6. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać jednostronnie zmiany innych niż cena warunków umowy – gdy zmiana jest nieznaczna i jednocześnie organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
7. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 – niezwłocznie powiadamia o tym podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
8. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w pkt. 6, w terminie wyznaczonym przez organizatora informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę.
9. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o których mowa w pkt. 7, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
10. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt. 8 organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 50 ust. 2-8 ustawy stosuje się odpowiednio.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy,.
2. W razie odstąpienia od umowy podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora opłaty za odstąpienie od umowy w następującej wysokości:
- przy odstąpieniu powyżej 45 dni przed datą wyjazdu potrąca się z ceny Imprezy wpłaconą zaliczkę w wysokości nie niższej niż 250 PLN oraz inne poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na imprezę sportową,
- przy odstąpieniu między 44 a 30 dniem przed datą wyjazdu potrąca się nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 30% ceny Imprezy, co najmniej poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na imprezę sportową,
- przy odstąpieniu między 29 a 15 dniem przed datą wyjazdu potrąca się nie mniej niż 30% i nie więcej niż 60% ceny Imprezy, co najmniej poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na imprezę sportową,
- przy odstąpieniu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą wyjazdu potrąca się nie mniej niż 60 % i nie więcej niż 95% ceny Imprezy, co najmniej poniesione koszty rzeczywiste, w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Podróżnego Bilety na imprezę sportową,
3. Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
4. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 50 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 180 dla imprez czarterowych, a organizator powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy nie później niż na:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2–6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.
5. Organizator może rozwiązać umowę przed rozpoczęciem imprezy i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
6. Organizator powiadomi podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

VII. REALIZACJA UMOWY O IMPREZĘ
1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności i ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie imprezy, staranny dobór podwykonawców oraz należyte wykonanie usług określonych w umowie.
2. Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w dokumentach podróży wydanych mu przez organizatora.
Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży na inne niż określone nawet jeśli znajduje się na trasie przejazdu/przelotu – wymaga zgody organizatora.
3. Jeżeli Podróżny nie stawi się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki Organizator nie ma obowiązku ułatwienia Podróżnemu dołączenia do reszty uczestników Imprezy.
4. Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora, który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą go obowiązywały.
5. Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas podróży ważnymi dokumentami podróży (paszport, wymagane wizy, świadectwa szczepień}, a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi przez organizatora).
6. W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora dotyczących realizacji programu, w szczególności do przestrzegania godzin zbiórki uczestników imprezy oraz , któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji umowy.
Podróżny jest obowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego w środkach transportu , w szczególności całkowitego zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
7. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Podróżnego ustalonego porządku Imprezy oraz zasad współżycia społecznego zagrażającego sprawnemu przeprowadzeniu Imprezy w sposób odpowiadający Umowie, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju ponosi Podróżny.
8. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Podróżnemu wizy lub do pomocy w jej uzyskaniu.
9. Podróżny odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. Podróżny ma obowiązek pokryć szkodę w miejscu jej powstania. W braku możliwości pokrycia szkody przez Podróżnego w miejscu jej powstania jest on obowiązany pokryć szkodę wyrządzoną z jego winy w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku wystawionego w kraju przez Organizatora, jeżeli Organizator był zmuszony do pokrycia szkód wyrządzonych przez Podróżnego w trakcie przebywania na Imprezie.
10. Podróżny odpowiada również za szkody wyrządzone z jego winy Organizatorowi.
11. Podróżny odpowiada wobec Organizatora za wykonanie Umowy przez osoby trzecie, w imieniu i na rzecz, których zawarł Umowę. W przypadku odstąpienia od Umowy osoby trzeciej, w imieniu i na rzecz, której Podróżny zawarł Umowę zwrot uiszczonej ceny wedle zasad określonych Umową zostanie przekazany Podróżnemu.
12. Nie mogą być przedmiotem roszczeń Podróżnego znane mu przez rozpoczęciem Imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody w trakcie trwania Imprezy.
13. Pasażerowie wymagający specjalnej troski, w szczególności osoby chore, niepełnosprawni, dzieci podróżujące bez opieki osoby dorosłej, kobiety ciężarne zobowiązani są posiadać dokumenty poświadczające brak przeciwwskazań do odbycia podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przewozu przez przewoźnika spowodowanej niedopełnieniem tego zobowiązania.
14. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.
15. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności przepisy art. 50 ustawy stosuje się odpowiednio.
16. Jeżeli organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
17. Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.
18. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy
19. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
20. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za jej rozwiązanie.
21. Jeżeli impreza obejmuje transport podróżnych, organizator zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.
22.Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie z postanowieniem ust. 13, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy.
23. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 3 nocy.
24. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta, polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; a także na udzieleniu podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5
ustawy. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Podróżnego, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, w postaci w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, działania żywiołów naturalnych, wojny, aktów terroryzmu, zamieszek, niepokojów społecznych, strajku lub innych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora i którym nie mógł on zapobiec.
3. W przypadkach wyłączenia odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu (w szczególności koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia), obciążają Podróżnego. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator może pokryć koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, z tym, że Podróżny jest zobowiązany – w terminie 5 dni od zakończenia Imprezy - do zwrotu Organizatorowi, wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora, które zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków obciążają Podróżnego.
4. W przypadkach wyłączonej odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Organizator zobowiązuje się - w czasie trwania Imprezy - do udzielenia Podróżnemu pomocy.
5. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora w związku z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, może w szczególności wynikać z działania przepisów obowiązujących w kraju pobytu w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców, którzy świadczą usługi na rzecz Podróżnego, niezależnie od Umowy Podróżnego z Organizatorem.
6. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do trzykrotności ceny Imprezy względem każdego Podróżnego, w przypadku, gdy ograniczenie to wynika z zawartych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.
7. Organizator nie dokonuje zwrotu ceny Imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową, jeżeli w trakcie trwania Imprezy Podróżny z przyczyn leżących po jego stronie nie uczestniczył w całości lub w części Imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie Imprezy, w zakresie, w jakim Organizator zamówił już na rzecz Podróżnego całość lub część opłaconych świadczeń, a zwrot ceny lub wartości poszczególnych świadczeń wiązałby się dla Organizatora ze stratą.
8. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
9. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
10. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy organizator udowodni, że:
- winę za niezgodność ponosi podróżny;
- winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
- niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
11. Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.
12. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do organizatora.
13. W przypadkach innych, niż określone w art. 50 ust. 5 ustawy, organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego podróżnego.
14. Organizator turystyki lub agent turystyczny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

IX. BILETY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ
1. Organizator gwarantuje autentyczność i legalność wszystkich dostarczanych Biletów. Bilety uprawniają na wstęp na miejsce odbywania się Imprezy Sportowej według zasad w nich określonych, w szczególności do sektora i miejsca na nich wskazanych.
2. Organizator dokonuje zakupu biletów na rzecz Podróżnego od organizatorów Imprez Sportowych, autoryzowanych sprzedawców i zaufanych dostawców. Organizator nie jest sprzedawcą biletów. Ceny biletów ustala ich bezpośredni sprzedawca i mogą one kształtować się powyżej lub poniżej wartości nominalnej.
3. Ze względu na specyfikę organizacji Imprez Sportowych, Podróżny akceptuje okoliczność, że organizatorzy Imprez Sportowych mogą przesunąć ich termin lub zmienić miejsce, w którym się odbywają. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy Sportowej, bądź zmianę terminu Imprezy Sportowej i wynikające z tego tytułu komplikacje. Przesunięcie terminu lub zmianę miejsca odbywania się Imprezy Sportowej dokonanej przez jej organizatora nie uważa się za zmianę istotnych warunków umowy. Do Podróżnego należy sprawdzenie na lokalnych stronach informacyjnych aktualnego terminu Imprezy Sportowej. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin rozgrywania spotkania.
4. W przypadku, gdyby na skutek takiego przesunięcia lub zmiany zaszła konieczność poniesienia przez Podróżnego dodatkowych kosztów polegających w szczególności na kosztach dodatkowego noclegu lub przejazdu Organizator zaoferuje Podróżnemu świadczenie dodatkowych, odpowiednich usług po zwykłych cenach wynikających z cenników stosowanych przez Organizatora.
5.. Bilety nie podlegają zwrotowi. W przypadku, gdyby organizator Imprezy Sportowej jednak dokonał zwrotu kwot zapłaconych mu przez Organizatora za Bilety, Organizator przekaże uzyskane w ten sposób kwoty Podróżnemu.
6. Organizator dostarczy Bilety według postanowień Warunków świadczenia, chyba, że warunki dostawy zostaną ustalone odmiennie w Umowie.
7. Bilety zostaną dostarczone pod wskazany przez Podróżnego adres na terenie Polski lub w miejscowości, w której odbędzie się Impreza sportowa najpóźniej w dniu odbycia się imprezy sportowej. W celu umożliwienia realizacji zobowiązań Organizatora Podróżny zobowiązany jest do poinformowania o adresie, w którym będzie dostępny w dniu odbywania się Imprezy sportowej w miejscowości, w której odbywa się Impreza sportowa oraz podaniem numeru telefonu komórkowego, pod którym przedstawiciel Podróżnego będzie dostępny w dniu Imprezy sportowej.
8. Podróżny zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności danych adresowych miejsca, do którego mają być dostarczone Bilety po dniu zawarcia Umowy wyłącznie poprzez przesłanie e-maila zawierającego wszelkie zmienione dane pod adres: biuro@megatravel.pl i sport@megatravel.pl bądź telefonicznie pod wskazanym przez Organizatora numerem telefonu.
9. Organizator i Podróżny zgodnie uznają i akceptują, że z powodów bezpieczeństwa kluczowym jest, że nazwisko, adres i numer paszportu któregokolwiek z Uczestników Imprezy będą dostępne dla odpowiednich władz lub służb policyjnych. Organizator ma prawo domagać się od Podróżnego takich informacji, a Podróżny w przypadku zgłoszenia takiego żądania niezwłocznie dostarczy Organizator wymagane informacje.
10. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieotrzymanie przez Podróżnego Biletów lub ich zwrot na skutek zaniedbania poinformowania Organizatora o zmianie danych osobowych, o których mowa w pkt. 8, niewskazanie adresu, pod który miałyby być dostarczone Bilety, niestawienie się w umówione do odbioru Biletów miejsce lub odmowę lub niedostarczenie przez Podróżnego informacji, o których mowa w pkt 10. Organizator nie jest również w takich sytuacjach zobowiązany do zwrotu Podróżnemu równowartości ceny za niedostarczone lub zwrócone Bilety.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy za ewentualne nie wpuszczenie ich na Imprezę sportową z powodu niewypełnienia przez Uczestników Imprezy wymogów organizatora Imprezy sportowej odnośnie wstępu na miejsce, w którym zorganizowana jest Impreza sportowa lub decyzji odpowiednich władz administracyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy za zachowanie jej innych uczestników, w szczególności wynikające z ich odmiennej identyfikacji grupowej (klubowej, narodowej).
12. Używanie Biletów do aktywności promocyjnych w szczególności gier, loterii i konkursów jest uzależnione od spełnienia przez Podróżnego wymogów przewidzianych w tym względzie przez organizatora danej Imprezy Sportowej. Podróżny poinformuje każdego Uczestnika Imprezy Sportowej o tym ograniczeniu.

X. REKLAMACJE PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1.. Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotów, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem bagażu ponosi przewoźnik i ewentualnie Organizator o ile jest umownym przewoźnikiem przy umowach z wykorzystaniem transportu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., Konwencją Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r uzupełnioną Konwencją z Guadalajary z dnia 18 września 1961 r. oraz Konwencją o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z Hagi z dnia 16 grudnia 1970 r.
2. Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydenta) o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez podróżnego niezwłocznie, tak, aby organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podróżnego i imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy oraz datę imprezy albo, w miarę możliwości jedynie kopię zawartej umowy), przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto organizator zaleca aby została złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez organizatora powinien zapewnić współpracę z organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
3. Skarga związana z realizacją Imprezy może być kierowana bezpośrednio do organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych z umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego skargi.
4. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od jej przyjęcia.
5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega organizator jest Inspekcja Handlowa -Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (ul. Brata Alberta 4 , 40-951 Katowice adres poczty elektronicznej: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&.... Podróżny jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej organizatora (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. DANE OSOBOWE
1. Organizator oświadcza, że jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powierzanych danych osobowych.
2. Wobec zebrania danych osobowych Podróżnych Imprezy zawartych w Umowie-Zgłoszeniu, Organizator, jako administrator danych w rozumieniu ustawy o RODO informuje Podróżnego, że:
• siedzibą Organizatora są Katowice, ul. Staromiejska 7, kod pocztowy 40-013 Katowice,
• dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy,
• dane zostały zebrane w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych, periodyków fachowych,
• Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
• Podróżnemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przeniesienia.
3. Podpisując Umowę w przypadku nie wyrażenia zgody przez Podróżnego na przetwarzanie jego (i/lub osób trzecich, w imieniu i na rzecz, których zawarł Umowę) danych osobowych Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za granicą) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Organizatora lub odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Podróżny otrzymuje w tzw. Obowiązku informacyjnym Organizatora.
5. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych podróżnych jest Allianz Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1 w Warszawie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@allianz.pl lub pisemnie na podany adres. Pełna informacja na temat przetwarzania danych przez Allianz Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.allianz.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy, kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
2. Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w tym przepisów powołanych w warunkach uczestnictwa pod adresem: www.sejm.gov.pl.
3. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.
4. Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 lipca 2018 r.