Ogólne Warunki udziału w imprezach sportowych

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ MEGA TRAVEL SP. Z O.O.
USŁUG TURYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W IMPREZACH SPORTOWYCH

Niniejsze Warunki świadczenia przez Mega Travel sp. z o.o. usług turystycznych związanych z uczestnictwem w imprezach sportowych mają zastosowanie do sprzedaży osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, imprez turystycznych organizowanych przez Mega Travel sp. z o.o. w skład, których wchodzi co najmniej jedna impreza sportowa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w treści „Warunków świadczenia przez MEGA TRAVEL sp. z o.o. Usług turystycznych związanych z uczestnictwem w imprezach sportowych” mowa jest o:
• Warunkach świadczenia - należy przez to rozumieć „Warunki świadczenia przez MEGA TRAVEL sp. z o.o. usług turystycznych związanych z uczestnictwem w imprezach sportowych”,
• Imprezie - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez MEGA TRAVEL sp. z o.o.,
• Organizatorze - należy przez to rozumieć Spółkę MEGA TRAVEL sp. z o.o. Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000149794
• Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną , która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o udziale w Imprezie na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, a także osobę której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową,
• Imprezie Sportowej – należy przez to rozumieć imprezę sportową, określoną w indywidualnej Umowie - Zgłoszeniu, na którą Klient nabędzie od Organizatora Bilety. Uczestnictwo w Imprezie Sportowej na podstawie nabytych biletów jest jednym z elementów Imprezy organizowanej przez Organizatora,
• Biletach – biletach nabywanych przez Klienta od Organizatora, uprawniających do uczestnictwa w Imprezie Sportowej na warunkach określonych na druku biletu lub innych dokumentach wydanych przez organizatora Imprezy Sportowej,
• Stronach Umowy – należy przez to rozumieć Organizatora oraz Klienta
• Przedstawicielu Organizatora – należy przez to rozumieć pracowników Organizatora, pilotów, rezydentów, osoby, które współpracują z Organizatorem na innej podstawie niż umowa o pracę, o ile z postawy tej wynika dla nich uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Organizatora,
• Uczestniku Imprezy – należy rozumieć Klienta (w tym również w sytuacji, gdy osobiście nie uczestniczy w Imprezie) lub osoby trzecie, w imieniu lub na rzecz, których Klient zawarł Umowę.
• Umowie - należy przez to rozumieć indywidualną Umowę-Zgłoszenie, Warunki świadczenia, program Imprezy zawarty w ofercie Organizatora umieszczonej na stronach internetowych Organizatora oraz w innych materiałach Organizatora, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz inne dokumenty, o ile są wymienione w Umowie-Zgłoszeniu lub w Warunkach świadczenia.

Organizator oświadcza, że jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystyki pod numerem 362.

Organizator oświadcza, iż zgodnie z art. 5 ust. 2b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyki AXA TUiR SA na pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju, w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych, potwierdzoną aktualną polisą.
W przypadku konieczności skorzystania przez Klienta ze wskazanego powyżej ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku konieczności skorzystania przez Klienta ze wskazanego powyżej ubezpieczenia szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub najbliższa placówka konsularna Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator oświadcza, że jest niezależnym podmiotem, nieposiadającym żadnych powiązań z podmiotami organizującymi Imprezy sportowe.

ZAWARCIE UMOWY
1. Prawa i obowiązki Klientów Imprez określa Umowa.
2. W celu zawarcia Umowy Klient dokonuje wstępnej rezerwacji u Organizatora lub u przedstawiciela Organizatora osobiście, telefonicznie lub przez Internet.
3. Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie formularza Umowy przez Klienta oraz przedstawiciela Organizatora.
4. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 90% ceny Imprezy, chyba, że Strony Umowy postanowią inaczej.
5. W przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny Imprezy, chyba, że Strony Umowy postanowią inaczej.
6. Klient zawiera Umowę z Organizatorem w imieniu własnym na swoją rzecz oraz na rzecz innych wskazanych przez siebie osób trzecich. Klient podpisujący Umowę w imieniu osoby trzeciej lub osób trzecich oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. W przypadku dokonywania zmian w podpisanej Umowie Klient podpisujący zmianę Umowy oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa. Osoba trzecia, w imieniu lub na rzecz, której Klient zawarł Umowę nie może powoływać się na nieznajomość warunków Umowy.
7. Każdy Klient podpisuje Umowę osobiście, a w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.
8. Przy zawieraniu Umowy Klient jest obowiązany do zapoznania się ze szczegółami oferty Organizatora znajdującej się na stronach internetowych Organizatora oraz w innych materiałach Organizatora, informacjami o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych związanych z udziałem w Imprezie zamieszczonymi na stronach internetowych Organizatora oraz w innych jego materiałach, Ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz warunkami Umowy, jak również do poinformowania o tym osób trzecich, w imieniu i na rzecz, których zawiera Umowę.
9. Po podpisaniu Umowy Organizator wyda Klientowi voucher/potwierdzenie rezerwacji uprawniający Klienta do korzystania ze świadczeń w nim określonych. Voucher może mieć również formę elektroniczną.
10. Klient, który wpłacił zaliczkę jest obowiązany uzupełnić wpłatę do pełnej ceny Imprezy najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
11. Brak wpłat, o których mowa w pkt 9, 10 lub 15 powyżej uważa się za odstąpienie przez Klienta od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
12. Cena Imprezy podana w walucie obcej jest przeliczana na walutę polską po kursie sprzedaży Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia ostatecznej wpłaty, chyba, że inaczej ustalono.
13. Cena Imprezy podana jest w ofercie Organizatora umieszczonej na stronach internetowych lub w systemie rezerwacyjnym Organizatora i obejmuje świadczenia w niej wskazane, chyba, że inaczej ustalono.
14. Cena Imprezy ustalona jest na podstawie obowiązujących cen, opłat, podatków, kursów walut.
15. Zapłaty ceny za Imprezę można dokonywać:
• gotówką w kasie Organizatora lub uprawnionego przedstawiciela Organizatora,
• przelewem bankowym na rachunek bankowy Organizatora,
• przelewem elektronicznym (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora),
• kartą kredytową online (korzystając z modułu płatności online na stronie internetowej Organizatora).
16. W przypadku płatności przelewem bankowym za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

PRAWA I OBOWIĄZKI
17. Uczestnik Imprezy w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilota, rezydenta lub innego Przedstawiciela Organizatora na zasadach określonych w Umowie.
18. Pilot nie jest uprawniony do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego kraju dla licencjonowanych przewodników.
19. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania Imprezy aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych, kraju docelowego, voucheru/potwierdzenia rezerwacji wydanego przez Organizatora, dowodu zapłaty ceny za Imprezę, dowodu posiadania wymaganych szczepień ochronnych oraz innych dokumentów ustalonych przez Strony.
20. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi Imprezy wizy lub do pomocy w jej uzyskaniu.
21. Jeżeli Uczestnik Imprezy nie stawi się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki Organizator nie ma obowiązku ułatwienia Klientowi dołączenia do reszty uczestników Imprezy.
22. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z winy Uczestników Imprezy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają również ich opiekunowie. Klient ma obowiązek pokryć szkodę w miejscu jej powstania. W braku możliwości pokrycia szkody przez Klienta w miejscu jej powstania jest on obowiązany pokryć szkodę wyrządzoną z jego winy w ciągu 14 dni od otrzymania rachunku wystawionego w kraju przez Organizatora, jeżeli Organizator był zmuszony do pokrycia szkód wyrządzonych przez Uczestnika Imprezy w trakcie przebywania na Imprezie.
23. Klient odpowiada również za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy Uczestnika Imprezy Organizatorowi.
24. Klient odpowiada wobec Organizatora za wykonanie Umowy przez osoby trzecie, w imieniu lub na rzecz, których zawarł Umowę. W przypadku odstąpienia od Umowy osoby trzeciej, w imieniu lub na rzecz, której Klient zawarł Umowę zwrot uiszczonej ceny wedle zasad określonych Umową zostanie przekazany Klientowi.
25. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Uczestnik Imprezy obowiązany jest stosować się do wskazań Przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy, jak również Uczestnik Imprezy jest obowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego w środkach transportu Organizatora, w szczególności całkowitego zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
26. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Uczestnika Imprezy ustalonego porządku Imprezy oraz zasad współżycia społecznego zagrażającego sprawnemu przeprowadzeniu Imprezy w sposób odpowiadający Umowie, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju ponosi Klient.
27. Nie mogą być przedmiotem roszczeń Klienta znane mu przez rozpoczęciem Imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody w trakcie trwania Imprezy.
28. Pasażerowie wymagający specjalnej troski, w szczególności osoby chore, niepełnosprawni, dzieci podróżujące bez opieki osoby dorosłej, kobiety ciężarne zobowiązani są posiadać dokumenty poświadczające brak przeciwwskazań do odbycia podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przewozu przez przewoźnika spowodowanej niedopełnieniem tego zobowiązania.
29. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i administracyjnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach tranzytowych i docelowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych i wskazań służb porządkowych na Imprezie Sportowej oraz uczestnictwa w Imprezie Sportowej w sposób kulturalny i nieprowokujący innych uczestników Imprezy Sportowej.
30. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa, od jakości usługi określonej w programie Imprezy, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy.
31. Ze względu na specyfikę organizacji Imprez Sportowych, Klient akceptuje okoliczność, że organizatorzy Imprez Sportowych mogą przesunąć ich termin lub zmienić miejsce, w którym się odbywają. W przypadku gdyby na skutek takiego przesunięcia lub zmiany zaszła konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów polegających w szczególności na kosztach dodatkowego noclegu lub przejazdu Organizator zaoferuje Klientowi świadczenie dodatkowych, odpowiednich usług po zwykłych cenach wynikających z cenników stosowanych przez Organizatora.

BILETY
32. Organizator gwarantuje autentyczność i legalność wszystkich dostarczanych Biletów. Bilety uprawniają na wstęp na miejsce odbywania się Imprezy Sportowej według zasad w nich określonych, w szczególności do sektora i miejsca na nich wskazanych.
33. Organizator dokonuje zakupu biletów na rzecz Klienta od organizatorów Imprez Sportowych, autoryzowanych sprzedawców i zaufanych dostawców. Organizator nie jest sprzedawcą biletów. Ceny biletów ustala ich bezpośredni sprzedawca i mogą one kształtować się powyżej lub poniżej wartości nominalnej.
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy Sportowej, bądź zmianę terminu Imprezy Sportowej. Do Klienta należy sprawdzenie na lokalnych stronach informacyjnych aktualnego terminu Imprezy Sportowej.
35. W przypadku, gdy organizator Imprezy Sportowej dokona zwrotu kwot zapłaconych mu przez Organizatora za Bilety, Organizator przekaże uzyskane w ten sposób kwoty Klientowi.
36. Organizator dostarczy Bilety według postanowień Warunków świadczenia, chyba, że warunki dostawy zostaną ustalone odmiennie w Umowie.
Bilety zostaną dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski lub w miejscowości, w której odbędzie się Impreza sportowa najpóźniej w dniu odbycia się imprezy sportowej. W celu umożliwienia realizacji zobowiązań Organizatora Klient zobowiązany jest do poinformowania o adresie, w którym będzie dostępny w dniu odbywania się Imprezy sportowej w miejscowości, w której odbywa się Impreza sportowa.
37. W przypadku, gdy Organizator nie będzie posiadał Biletów na 3 dni przed odbyciem się Imprezy sportowej, poinformuje o tym fakcie Klienta drogą telefoniczną, przesyłając e-mail lub faks. We wskazanej sytuacji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać do Organizatora faks lub e-mail z informacją, pod jakim adresem przedstawiciel Klienta będzie dostępny w dniu odbywania się Imprezy sportowej w miejscowości, w której odbywa się Impreza sportowa oraz z podaniem numeru telefonu komórkowego, pod którym przedstawiciel Klienta będzie dostępny w dniu Imprezy sportowej.
38. Dostarczenie Klientowi Biletów możliwe jest również w dowolnym miejscu w miejscowości, w której odbędzie się Impreza sportowa, pod warunkiem ustalenia przez Organizatora ze wskazanym przedstawicielem Klienta takiego miejsca. Organizator zobowiązuje się dostarczyć przedstawicielowi Klientowi Bilety przed rozpoczęciem Imprezy sportowej. W celu umożliwienia ustalenia przez Organizatora z Klientem miejsca dostarczenia Biletów, Klient zobowiązany jest podać Organizatorowi numer telefonu komórkowego, pod którym będzie dostępny w dniu Imprezy sportowej.
39. Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności danych adresowych miejsca, do którego mają być dostarczone Bilety po dniu Zawarcia Umowy wyłącznie poprzez przesłanie e-maila zawierającego wszelkie zmienione dane pod adres: biuro@megatravel.pl i sport@megatravel.pl bądź telefonicznie pod wskazanym przez Organizatora numerem telefonu.
40. Organizator i Klient zgodnie uznają i akceptują, że z powodów bezpieczeństwa kluczowym jest, że nazwisko, adres i numer paszportu któregokolwiek z Uczestników Imprezy będą dostępne dla odpowiednich władz lub służb policyjnych. Organizator ma prawo domagać się od Klienta takich informacji, a Klient w przypadku zgłoszenia takiego żądania niezwłocznie dostarczy Organizator wymagane informacje.
41. Używanie Biletów do aktywności promocyjnych w szczególności gier, loterii i konkursów jest uzależnione od spełnienia przez Klienta wymogów przewidzianych w tym względzie przez organizatora danej Imprezy Sportowej. Klient poinformuje każdego Uczestnika Imprezy Sportowej o tym ograniczeniu.

UBEZPIECZENIE
42. Organizator zawiera w imieniu i na rzecz Uczestnika Imprezy za granicą umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia Uczestnika Imprezy zawarta jest na stronach internetowych Organizatora lub w innych jego materiałach.
43. Stronami umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia są Klient oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 17. Ogólne warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia stanowią integralną część Umowy.
44. Z roszczeniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Klient występuje bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S.A.
45. Przy zawarciu Umowy Klient ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie.

BAGAŻ
46. W przypadku podróży autokarowych ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy Uczestnik Imprezy ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu:
• Podręcznego - jedna sztuka do 5 kg wagi o wymiarach nieprzekraczających sumy 115 cm w obwodzie (55 cm x 40 cm x 20 cm),
• Zasadniczego - jedna sztuka do 20 kg o wymiarach nieprzekraczających sumy 150 cm w obwodzie (80 x 60 x 30 cm).
• Narty lub deska snowboardowa i buty narciarskie, odpowiednio zabezpieczone do przewozu w ilości 1 para na osobę tylko w przypadku wyjazdów narciarskich, o ile nie ustalono inaczej.
47. Bagaż przekraczający powyższe limity nie może być przewieziony.
48. W przypadku podróży samolotem każdy Uczestnik Imprezy ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu:
• podręcznego – jedna sztuka do 5 kg wagi o wymiarach nie przekraczających sumy 115 cm w obwodzie (55 cm x 40 cm x 20cm). Jeżeli waga lub rozmiary bagażu podręcznego przekraczają wyżej określone limity, bagaż zostanie przewieziony w luku bagażowym samolotu i będzie traktowany jak bagaż rejestrowany,
• rejestrowanego – jedna sztuka do 15 kg wagi o wymiarach nieprzekraczających sumy 150 cm w obwodzie (80 cm x 60 cm x 30 cm) bez konieczności uiszczania opłaty za nadbagaż. Jeżeli łączna waga wszystkich sztuk bagażu rejestrowanego przekracza 15 kilogramów, należy uiścić opłatę za nadbagaż przy odprawie. Każda dodatkowa sztuka bagażu wymaga dopłaty na lotnisku przy odprawie. Ze względów bezpieczeństwa waga bagażu rejestrowanego nie może przekraczać 32 kilogramów od sztuki. Dziecięce wózki spacerowe i składane powinny być zarejestrowane razem z pozostałym bagażem i przewożone są bezpłatnie.
Ilość bagażu może się różnić w zależności od linii lotniczej. Szczegółowych informacji udziela organizator.
49. Oprócz bagażu podręcznego, Uczestnik Imprezy może wnieść na pokład samolotu następujące przedmioty: małą torbę podręczną, płaszcz lub koc, parasol lub laskę, mały aparat fotograficzny, kamerę wideo lub lornetkę, telefon komórkowy, materiały do czytania w czasie lotu, dla dzieci poniżej drugiego roku życia: jedzenie, składany wózek dziecięcy, małe łóżeczko dziecięce, dla osób niepełnosprawnych kule.
50. Przedmioty przekraczające wyznaczony limit zostaną przyjęte, jako bagaż rejestrowany. Jeżeli dozwolona ilość bagażu zostanie przekroczona, nadbagaż zostanie przewieziony w luku bagażowym za odpowiednią opłatą.
51. Dozwolonej wagi bagażu rejestrowanego i podręcznego nie można łączyć.
52. Dzieci do lat dwóch nie mają uprawnienia do bezpłatnego przewozu bagażu.
53. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony przez przewoźników, w szczególności rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, niepodlegające wywozowi lub wwozowi do danego państwa, których ilość wskazuje na handlowy charakter. Za wszelkie szkody powstałe z tytułu naruszenia tego postanowienia odpowiedzialność ponosi Klient do pełnej wysokości.
54. W przypadku zagubienia, opóźnienia bądź uszkodzenia bagażu lotniczego Uczestnik Imprezy obowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody bezpośrednio u przewoźnika na lotnisku, na którym zdarzenie to miało miejsce poprzez wypełnienie druku Property Irregular Reports (PIR).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
55. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, w postaci w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, działania żywiołów naturalnych, wojny, aktów terroryzmu, zamieszek, niepokojów społecznych, strajku lub innych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora i którym nie mógł on zapobiec.
56. W przypadkach wyłączenia odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu (w szczególności koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia), obciążają Klienta. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator może pokryć koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, z tymże Klient jest zobowiązany – w terminie 5 dni od zakończenia Imprezy - do zwrotu Organizatorowi, wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora, które zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków obciążają Klienta.
57. W przypadkach wyłączonej odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Organizator zobowiązuje się - w czasie trwania Imprezy - do udzielenia Klientowi pomocy.
58. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora w związku z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, może w szczególności wynikać z działania przepisów obowiązujących w kraju pobytu w odniesieniu do usług świadczonych przez miejscowych usługodawców, którzy świadczą usługi na rzecz Klientów Organizatora, niezależnie od Umowy Klienta z Organizatorem.
59. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Klienta, w przypadku, gdy ograniczenie to wynika z zawartych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.
60. Organizator nie dokonuje zwrotu ceny Imprezy ani wartości poszczególnych świadczeń objętych Umową, jeżeli w trakcie trwania Imprezy Uczestnik Imprezy z przyczyn leżących po jego stronie nie uczestniczył w całości lub w części Imprezy, czy też nie wykorzystał w całości lub w części opłaconych świadczeń w czasie Imprezy, w zakresie, w jakim Organizator zamówił już na rzecz Uczestnika Imprezy całość lub część opłaconych świadczeń, a zwrot ceny lub wartości poszczególnych świadczeń wiązałby się dla Organizatora ze stratą.
61. W przypadkach, o których mowa w pkt. 60 powyżej, wszelkie koszty powstałe po stronie Klienta wynikłe z zaistnienia tych sytuacji obciążają Klienta. Organizator dołoży wszelkiej należytej staranności w celu udzielenia Klientowi pomocy.
62. Organizator nie jest odpowiedzialny za nieotrzymanie przez Klienta Biletów lub ich zwrot na skutek zaniedbania poinformowania Organizatora o zmianie danych osobowych, o których mowa w pkt. 39, niewskazanie adresu, pod który miałyby być dostarczone Bilety, niestawienie się w umówione do odbioru Biletów miejsce lub odmowę lub niedostarczenie przez Klienta informacji, o których mowa w pkt 40. Organizator nie jest również w takich sytuacjach zobowiązany do zwrotu Klientowi równowartości ceny za niedostarczone lub zwrócone Bilety.
63. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy za ewentualne nie wpuszczenie ich na Imprezę sportową z powodu niewypełnienia przez Uczestników Imprezy wymogów organizatora Imprezy sportowej odnośnie wstępu na miejsce, w którym zorganizowana jest Impreza sportowa lub decyzji odpowiednich władz administracyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Imprezy za zachowanie jej innych uczestników, w szczególności wynikające z ich odmiennej identyfikacji grupowej (klubowej, narodowej).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
64. Organizator ma prawo odwołać Imprezę w każdym czasie, w szczególności z powodu odwołania Imprezy sportowej przez jej organizatorów, o czym powiadomi Klienta niezwłocznie.
65. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien, niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Organizatora, poinformować Organizatora, czy:
• przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
• odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
66. Za zmianę istotnych warunków Umowy nie uważa się przesunięcia terminu lub zmiany miejsca odbywania się Imprezy Sportowej dokonanej przez jej organizatora. W takiej sytuacji zastosowanie mają postanowienia pkt. 31.
67. Brak informacji o przyjęciu proponowanej zmiany Umowy w terminie wskazanym ust. 65 powyżej uważa się za odstąpienie od Umowy.
68. Jeżeli Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta lub, jeżeli Klient, zgodnie z pkt 65 powyżej, odstępuje od Umowy, Klient ma prawo, według swego wyboru:
• Uczestniczyć w zaproponowanej przez Organizatora Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
• żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
69. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy, o czym Klient zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy w przypadku braku zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników wymaganej dla zorganizowania Imprezy, a w każdym czasie z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla Imprezy autokarowej wynosi 50 osób, dla Imprezy lotniczej 180 osób.
70. W przypadkach wskazanych w pkt 69 powyżej Klientowi nie przysługuje odszkodowanie za niewykonanie Umowy.
71. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ustalonej w Umowie ceny Imprezy do 21 dnia przed datą wyjazdu w związku ze wzrostem kosztów transportu, wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostem kursów walut.
72. Po otrzymaniu od Organizatora pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny Imprezy Klient obowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni powiadomić Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy czy też odstępuje od niej za zwrotem wszystkich poniesionych wpłat i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
73. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie. Za datę odstąpienia przyjmuje się:
• dzień wpływu pisemnego oświadczenia Klienta do Organizatora,
• dzień niewykonania przez Klienta czynności określonych Umową lub Warunkami świadczenia we wskazanych terminach.
74. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator, dokonuje następujących potrąceń odpowiadających kosztom odstąpienia Klienta od Umowy:
• przy odstąpieniu powyżej 45 dni przed datą wyjazdu potrąca się z ceny Imprezy wpłaconą zaliczkę w wysokości nie niższej niż 150 zł oraz inne poniesione koszty rzeczywiste w tym cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Klienta Bilety,
• przy odstąpieniu między 44 a 30 dniem przed datą wyjazdu potrąca się kwotę odpowiadającą nie mniej niż 20 % i nie więcej niż 30% ceny Imprezy powiększoną o cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Klienta Bilety,
• przy odstąpieniu między 29 a 15 dniem przed datą wyjazdu potrąca się kwotę odpowiadającą nie mniej niż 30 % i nie więcej niż 60 % ceny Imprezy powiększoną o cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Klienta Bilety,
• przy odstąpieniu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą wyjazdu potrąca się kwotę odpowiadającą nie mniej niż 60 % i nie więcej niż 95% ceny Imprezy powiększoną o cenę zapłaconą przez Organizatora za zamówione na rzecz Klienta Bilety,
Jednakże wysokość potrącenia nie może przewyższać kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora w przypadku realizacji Umowy na rzecz indywidualnego Klienta.
75. Wysokość wskazanych powyżej potrąceń oparta jest na szacunkowych kosztach ustalanych w oparciu o standardowe koszty Imprezy. W razie zaistnienia różnicy pomiędzy kwotą potrącenia, a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora, Organizator dokona w oparciu o własną dokumentację weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku oraz zwrotu stosownej kwoty. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
76. Organizatorowi należy się również wynagrodzenie za wykonaną przez niego na rzecz Klienta przed odstąpieniem Klienta od umowy część usług.
77. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu Umowy, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy, chyba, że ustalono inaczej. Za nie uiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Imprezy Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
78. Warunkiem udziału w Imprezie osoby wskazanej przez Klienta na zasadach wskazanych w ust. 77 powyżej jest również wyrażenie akceptacji przez kontrahentów Organizatora (organizator Imprezy Sportowej, linie lotnicze, inni przewoźnicy, hotele i inni kontrahenci) na dokonanie zmiany osoby uprawnionej do świadczeń z tytułu Umowy.
79. Wskazanie przez Klienta odpowiedniej osoby z przekroczeniem określonego powyżej terminu uważa się za odstąpienie Klienta od Umowy.

REKLAMACJE
80. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania Imprezy wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności wadliwości Biletów skutkującą niemożnością uczestnictwa w Imprezie sportowej, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia mu naprawy wady oraz uniknięcia ewentualnych dalszych szkód. W przypadku Imprezy organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u Przedstawiciela Organizatora.
81. Wykonawca usługi oraz Przedstawiciel Organizatora obowiązani są niezwłocznie naprawić wadę w wykonaniu Umowy. Jeżeli wada nie zostanie naprawiona Klient ma prawo wnieść reklamację.
82. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w trakcie trwania Imprezy nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia Imprezy. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Imprezy, a w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu Imprezy w terminie 30 dni od ich otrzymania.

INFORMACJE DODATKOWE
83. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, w szczególności w przypadku Imprez obsługiwanych samolotami czarterowymi. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin lotu na wcześniejszą lub późniejszą godzinę względem podanej w rozkładzie lotów. Powyższe zastrzeżenie dokonuje się na wypadek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, w szczególności przez wzgląd na decyzje Organizatora lub linii lotniczych podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi m.in. działaniami przyrody, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, nadzwyczajnymi zdarzeniami w postaci zaburzeń życia zbiorowego i innymi zdarzeniami o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań pozostaje poza kontrolą stron Umowy. O zmianach godzin rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy Organizator powiadomi Klienta, co najmniej dzień przed rozpoczęciem lub odpowiednio zakończeniem Imprezy, a w wyjątkowych okolicznościach najpóźniej w terminie pozwalającym na dostosowanie się do zmian.
84. Odpowiedzialność odszkodowawcza w związku z odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotów, uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem bagażu ponosi przewoźnik i ewentualnie Organizator o ile jest umownym przewoźnikiem przy umowach z wykorzystaniem transportu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., Konwencją Warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 12 października 1929 r. uzupełnioną Konwencją z Guadalajary z dnia 18 września 1961 r. oraz Konwencją o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi z Hagi z dnia 16 grudnia 1970 r.
85. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zbyt późne stawienie się Uczestnika Imprezy do odprawy, która rozpoczyna się najczęściej na 2 godziny, a kończy na około 45 minut przed planowaną godziną odlotu.
86. Na liniach dojazdowych po Polsce przejazd może nastąpić innym środkiem transportu niż wskazany w ofercie (np. samochód osobowy, mikrobus, autokar turystyczny). Podczas przejazdów krajowych możliwe są przesiadki.
87. Miejsca w autobusie przydzielane są według kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości z uwzględnieniem życzeń Uczestników Imprezy. Miejsce wskazuje pilot w momencie wsiadania do autokaru docelowego.
88. Możliwość korzystania z toalet w autokarach jest ograniczona ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania.
89. Postoje organizowane są w miarę potrzeby średnio, co 3-4 godziny w miarę możliwości w zajazdach z toaletą i barem. Wskazane jest zabranie na czas przejazdu niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych.
90. Standard hoteli wyznacza ilość gwiazdek posiadanych przez dany hotel zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Z uwagi na różnice w regulacjach prawnych hotele z taką samą ilością gwiazdek mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.
91. W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 9.00, chyba że Umowa przewiduje inne godziny rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej. Klient nie może domagać się, aby doba hotelowa rozpoczęła się wcześniej, jak również nie może żądać jej przedłużenia.
92. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności realizacji świadczeń określonych w Umowie, jeżeli zmiana jest konieczna ze względu na niezależne od Organizatora okoliczności. O zmianie i okolicznościach będących jej powodem Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta.

DANE OSOBOWE
93. Wobec zebrania danych osobowych Uczestników Imprezy zawartych w Umowie-Zgłoszeniu, Organizator, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa o ochronie danych), informuje Klienta, że:
• siedzibą Organizatora są Katowice, ul. Wojewódzka 7, kod pocztowy 40-026 Katowice,
• dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy,
• dane zostały zebrane w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych, periodyków fachowych,
• przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień Umowy, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania o charakterze marketingowym oraz ośrodki ochrony życia lub zdrowia w Polsce i zagranicą,
• Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania
• Klientowi przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych powyżej z zastrzeżeniem art. 23 Ustawy o ochronie danych.
94. Podpisując Umowę w przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego (i/lub osób trzecich, w imieniu i na rzecz których zawarł Umowę ) danych osobowych w celach określonych w pkt 45 lit. c), Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za granicą) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora lub odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
95. W sprawach nieuregulowanych Warunkami świadczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawy o ochronie danych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
96. Warunki świadczenia nie mają zastosowania do Imprez Turystycznych, których elementem nie jest Impreza Sportowa. W odniesieniu do takich Imprez Turystycznych stosuje się postanowienia Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Mega Travel sp. z o.o.

Katowice, dnia 18.08.2014r.